14.10.11

BULGARIA

2011 grafito/papel 20,5 x 90 cm